Menu
Sizi Anlıyoruz...

Grup Danışmanlığı

Grup danışmanlığı/terapisi; psikolojik bir takım sıkıntılar yaşayan ya da kendini daha iyi tanımak ve daha farkında bir yaşam sürmek amacıyla bireylerin, bir grup lideri ya da bir ya da iki yardımcının liderliğinde bir araya gelerek aldığı danışmanlık hizmetidir. Bireylere yalnız olmadıklarını hissettirir; bireylerin, aynı probleme sahip diğer kişilerin sorunla nasıl başa çıktıklarını görmelerini sağlar, diğer grup üyelerinin de desteğini alarak daha hızlı ve daha etkin bir şekilde sorunun üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Grup danışmanlığının/terapisinin en önemli özelliklerinden birisi etkileşimsel olmasıdır. Kişinin kendisine benzer veya benzer olmayan kişilerle duygu ve düşünce alış-verişi içine girebilmesi ve kendi iç dünyasına diğerleri tarafından ayna tutulabilmesini mümkün kılan çeşitli tekniklerin uygulandığı bir danışmanlık türüdür.

Grup danışmanlığında; gestalt, transaksiyonel analiz, psiko-eğitim, psikodinamik, sistemik ve etkileşimsel modeller, psikodrama vb. birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Her grup kendine göre bir dinamik ve yapılanma oluşturur.

Kendini daha iyi tanımak, sorunlarıyla daha etkili başa çıkmak, kendinin farkında olmadığı yönlerini keşfetmek ve ilişkisel olarak kendini geliştirmek isteyen herkes bu hizmetten yararlanabilir.

Grup danışmanlığında kişilerin benzer sorunlar yaşadığı daha homojen gruplar oluşturulabileceği gibi gruba katılan her üyenin kendine yönelik hedefinin farklı olduğu ve daha değişik sorunlara sahip ve daha genel hedeflerin yer aldığı heterojen gruplar da oluşturulmaktadır.

Grup Danışmanlığının Avantajları

 • Benzer sorunu olan bireylerle tanışmak ve başka bireylerin de bu sorunları yaşadığını görmek bireylere yalnız olmadıklarını hissettirir.
 • Temel ilkelerin belirlendiği ve yargılamanın ve eleştirmenin olmadığı güvenli bir ortamda rahatlıkla duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.
 • Gruptaki diğer üyelerin paylaşımları kişilerin kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırır.
 • Farklı bakış açılarını dinlemek, sorunları ele almanın birden çok yolu olduğunun görülmesini sağlar.
 • Grup üyelerinin birbirlerine düşünceleriyle ve yaklaşımlarıyla yardımcı olması kendine güven duygusunu arttırır.
 • Diğer grup üyelerinin sorunlarını çözebildiklerini görmek iyileşmeyle ilgili umudu arttırır.
 • Farklı cinsiyetten, farklı kültür ve toplumsal gruplardan gelen farklı bireylerin birbirleriyle iletişim kurması içsel anlamda zenginleşme fırsatı sunar.
 • Grupta bulunmak, grup üyelerinin aidiyet duygusunu arttırır.
 • Grup içinde görülme, kabullenilme, onaylanma, desteklenme ve önemsenme duyguları deneyimlenir.
 • Grup, çok çeşitli ve zengin bir deneyim alanı sunarak bireylerin çok farklı bakış açılarından, farklı yöntemlerden ve duygusal süreçlerden faydalanmasını sağlar.
 • Belli bir sıkıntının çözümü hedefiyle toplanmış olan gruplarda grup çalışmaları sorunun çözümüne katkıda bulunduğu gibi, kişinin kendini daha ayrıntılı tanıma ve geliştirme gibi başka fırsatlar da sunar.
 • Bireysel terapiye göre ekonomik olarak daha uygundur.

Çeşitli Konularda Verilebilecek Grup Danışmanlığı Hizmeti

Kişisel Gelişim Amaçlı Kendini Tanıma Grupları

Grubun dinamiğinden ve etkileşimsel alanından yararlanarak kişilerin kendilerine yönelik farkındalığını arttırdığı, içsel çatışmalarını ve zorluklarını fark ettiği, güçlü ve olumlu taraflarını gördüğü, hayatta karşılaşılabilecek krizlere karşı baş etme gücünü arttırdığı kendini tanıma ve geliştirme odaklı grup çalışmalarıdır. Çoğu kişi kendisinin diğerleri tarafından nasıl algılandığını ve nasıl görüldüğünü bilmeye ihtiyaç duyar. Grubun bu ihtiyaçları karşılayan bir tarafı vardır. Grup üyelerinin birbirlerine yönelik verdiği geri bildirimler, kişinin kendine dair bir iç görü kazanmasında çok yardımcı olur. Kişinin kendisine ve ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı ne kadar artarsa ilişkilerinde kendisini daha net bir şekilde konumlandırabilir.

Aile Dizimi

“Aile Dizimi” bireysel veya grup danışmanlığı şeklinde uygulanabilen bir danışmanlık hizmetidir. En yaygın ve etkili şekli grup halinde uygulanmasıdır. Aile/Sistem Dizimi ilk olarak “Familien Aufstellung” adıyla 80'li yıllarda Almanya'da ortaya çıkmış olan bir terapi tekniğidir. O günden bu yana gelişerek ve dünya çapında yayılarak çok büyük ilgi uyandırmıştır. Bireylerin kendi aile dinamiklerinin grup içinden çeşitli temsilciler kullanılarak görünür hale getirildiği bir tekniktir. Her bireyin içine doğduğu ve büyüdüğü ailesinin görünmeyen fakat oldukça derin olan etkilerinin fark edilmesi ve burada var olan düğümlerin çözülüp iyileştirilmesinde etkili şekilde yardımcı olan bir terapi/danışmanlık türüdür.

Öfke Kontrolü

Öfke kontrolü grup danışmanlığında amaçlar; kişinin öfkesini tetikleyen durumları fark edebilmesi, bu etkenlere öfkelenmeden nasıl en iyi tepkiyi verebileceğini öğrenmesi, öfkesini kontrol etmede özel becerileri edinebilmesi, belirli durumlara karşı oluşan otomatik düşünceleri değiştirmesi, sinirlilik hissettiğinde nasıl rahat ve sakin kalabileceğini öğrenmesi, kişinin kendine güveninin gelişmesi ve problem çözme tekniklerini öğrenmesidir. Grup danışmanlığı kişinin hem kendisi hem de çevresinin öfke kontrolü geliştikçe rahatlamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kişinin öfkesi üzerindeki kontrolü artıkça stresi azalmakta ve bu bağlamda kalp krizi, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yönelik riski azalmaktadır. Öfke kontrolü gruplarında kişiler, kişisel deneyimlerini güvenli grup ortamında kendilerine benzer deneyimler yaşamış kişilerle paylaşarak içinde bulundukları sıkıntıda yalnız ve çözümsüz olmadıklarının farkına varmaktadır.

Yeme Bozuklukları

Yakın zamanda yapılan çalışmalar duygusal stres ve zorlukların yeme bozukluklarına yol açtığını göstermektedir. Bu konudaki grup danışması, danışanlara kendi sorunları hakkında konuşabilmek ve tartışabilmek için güvenli ortamı sunmakta ve grup üyelerinin benzer deneyimlerini paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Grup çalışmaları ile; beslenme, diyetin tehlikeleri, bağımlılık ve kısıtlayıcı davranışlar, çarpıtılmış düşünceler, bozulmuş vücut imgesi, ilişki stilleri, stres, duygu kalıpları ve baş etme becerileri konusunda bilgilendirme sağlanmakta ve sorunun tekrarlanması konusunda önleme çalışmaları yapılmaktadır. Grup çalışmaları bu sorunla birlikte yaşanan yalnızlaşma ve yabancılaşma hissinin azalmasına, bireyselliğin ve bağımsızlığın kazanılmasına olanak tanımaktadır. Araştırmalar yeme bozukluklarının uzun zamanlı tedavisinde en etkili yöntemin grup terapileri olduğunu göstermektedir.

Sosyal Fobi

Sosyal fobi; bir veya birden fazla sosyal durumda yaşanan yoğun korkunun ciddi ölçüde strese neden olması ve günlük işlevlerde bozulmaya yol açması olarak tanımlanmaktadır. Bu sorunla başa çıkmak için oluşturulan sosyal kaygı gruplarında sosyal kaygının duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutlarıyla çalışılmaktadır. Grup çalışmalarında danışanlar, davranışsal olarak gruba katılmak için desteklenmekte ve sosyal kaygılarıyla ilgili düşüncelerinin esnemesi ve değişmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Danışanlar güvenli bir ortamda deneyimlerini paylaşma imkânı bulurken diğer üyeler tarafından kabul edilerek kaygıyla baş edebilme becerilerini geliştirmektedir. Bu baş etme becerilerinin tekrar edilmesi ve düşünce şeklinin değişmesi ile yeni davranış kalıbının pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Yakın zamanda yapılan pek çok çalışma sosyal kaygı bozukluğunun tedavisinde grup terapisinin/danışmanlığının oldukça etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Grup danışmanlığında; sınav kaygısını oluşturan nedenler olan zamanı etkili kullanamama, yanlış ders çalışma alışkanlıkları, mükemmeliyetçilik, başaramama korkusu, sınava çok fazla anlam yüklenmesi ve aile baskısı üzerinde çalışılmaktadır. Grup danışmanlığında sınavla ve başarıyla ilgili yanlış düşünce ve inançların değiştirilmesi, sağlıklı bir çalışma programı oluşturulması ve dengeli uyku ve beslenmenin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmalarda benzer kaygıları taşıyan danışanlar güvenli grup ortamında kendi içsel deneyimlerini paylaşabilmekte ve yanlış düşünce kalıplarından sıyrılıp sınavlara daha rahat hazırlanabilmekte ve kaygılarını kontrol altına almayı öğrenmektedirler.

Panik Bozukluk

Panik atak ani olarak ortaya çıkan endişe - kaygı nöbetidir. Bu endişe ve kaygı nöbeti kişinin vücudunda bazı fiziksel belirtilerle kendini göstermekte, bu yüzden de çoğu zaman kişide yoğun bir korku ve rahatsızlık duygusu yaratmaktadır. Panik atak tedavisinde dünyada yoğun olarak kullanılan ve en etkili tedavi yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan grup danışmanlığı/terapisi ile hastalığı daha yakından tanıma ve daha etkin baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda grup danışmanlığı içinde kişiler kendilerini daha iyi tanıma imkanı bulabilmektedir. Grup üyeleri, güvenli grup ortamında diğerlerinin yaşadıklarını anlamaya çalışırken, kendi panik atak öykülerini de daha iyi anlamakta ve bu sorun içinde yalnız olmadıklarını hissetmektedirler. Etkin grup danışmanlığı ile, danışanlar yeni edindikleri becerileri deneme ve panik duyguları ile baş edebilme becerileri geliştirebilmektedir.

Bunların dışında ebeveynlere yönelik, evlilik sorunları olan çiftlere yönelik, yas, cinsel istismar vb. bir çok konuda gruplar oluşturulabilir ve grup danışmanlığıyla bu alanlar çalışılabilir.

Grup Danışmanlığı
Loading